Петък 10, Юли 2020г.

Предварителен проект на Общ Устройствен План на община Симеоновград обявяване от 10.04.2018г. до 10.05.2018г.

 

Публикувана на: 04.04.2018г. (обновена на: 10.04.2018 13:30:00)

Покана за обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ Устройствен План на община Симеоновград- 11.05.2018г., 13.00ч.

Правила и нормативи за прилагане на Общ устройствен план на Община Симеоновград

Том I Общ устройствен план на Община Симеоновград

Том II Общ устройствен план на Община Симеоновград

Опорен план №1

Опорен план на собствеността №2

Регионални условия и връзки на Община Симеоновград в Южен централен район на Република България №3

Обхват на Общия устройствен план на Община Симеоновград в територията на Област Хасково №4

Топографска карта №5

Транспортна мрежа №6

Инженерна инфраструктура ВиК №7

Инженерна инфраструктура електроснабдяване №8

Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие №9.1

Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие, детай на град Симеоновград №9.2

Селищна структура и обитаване №10

Гъстота на обитаване по землища и брой на населението по селища №11

Недвижимо културно-историческо наследство №12

Зелена система, ландшафт и основни туристически маршрути №13

Обществено обслужване и социална инфраструктура №14

Елементи на националната екологична мрежа №15

Общ устройствен план на Община Симеоновград- Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Симеоновград” и разработена схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица:

1.Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органии трети лица

2.Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Симеоновград

Сподели: