Събота 16, Февруари 2019г.

Услуги, извършвани в ТСУ:

1.Устройство на територията 

2.Контрол на строителството

3.Кадастър 

4.Реклама 

Молба за промяна плана за регулация 

Молба за издаване на скици за УПИ 

Молба за издаване на удостоверение за търпимост 

Молба по чл.55, чл.56, чл.57 от ЗУТ 

Искане за заверка на заповедна книга 

Декларация 

Декларация за съгласие 

Заявление за издаване разрешение за строеж /без одобрен проект/ 

Заявление за издаване удостоверение за строеж 

Заявление за мотивирано предписание

Заявление за одобряване на комплексен проект за ПУП 

Заявление за съгласуване и одобряване на ИП 

Заявление по чл.143 от ЗУТ 

Заявление по чл.150 от ЗУТ 

Разрешение за строеж, публикувано на 15.06.2012г. 

Заповед №324/29.06.2012г. на Кмета на Община Симеоновград публикувана на 03.07.2012г.

Уведомление за село Пясъчево

Решение по чл.210 за село Пясъчево

Уведомление за село Калугерово

Решение по чл.210 за село Калугерово

Сподели: