Неделя 24, Септември 2017г.

ПРОЕКТ

 

 

 

На Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Симеоновград

 

Мотиви към настоящия проект:

 

 1. Причини, които налагат приемането:

Досега не е приета наредба, която да регламентира условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Симеоновград. Същевременно Народното събрание на Република България прие Закон за предучилищното и училищното образование (обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.). В член 59, ал. 1 от този закон, както и в чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, приетата от министъра на образованието и науката въз основа на посочения закон, които влизат в сила на 1 август 2016 г., е предвидено, че условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини се определят с наредба на общинския съвет. Посоченият регламент изисква Общински съвет – Симеоновград да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Симеоновград.

 

 1. Цели, които се поставят:

Определяне на конкретни еднакви условия и ред за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Симеоновград, съобразени с нормативните актове от по-висша степен.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Няма необходимост от финансови и други средства за прилагането на новата уредба.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Осъществяване на добра организация и практика при записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Симеоновград, съобразени с нормативните актове от по-висша степен, и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка на територията на община Симеоновград.

 

 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, влизащ в сила от 1.08.2016 г. в частта, касаеща обществените отношения, които се уреждат от проекта на общинската наредба. В съответствие е и с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (приета от министъра на образованието и науката), в сила от 1.08.2016 г. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

Във връзка с чл26, ал.2 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите  в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото на интернет страницата на общината се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Симеоновград:

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Симеоновград.

Чл. 2. Постъпването на децата в новосформиращите се групи в общинските детски ясли и първи групи в целодневните общински детски градини се осъществява по желание на родителите или настойниците на децата.

 

Глава втора

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

 

Чл. 3. Кандидатстването става чрез подаване на писмени заявления по образец.

Чл. 4. Писмените заявления за прием на деца в общинските детски градини се подават препоръчително от 1 април до 31 май на всяка календарна година, за да се формират групите в детските градини, но може да се подават и през цялата календарна година.

Чл. 5. В срока по чл. 4 е препоръчително да се подават и заявления за постъпването в общинска детска градина на деца при условията на чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, но може да се подават и през цялата календарна година.

Чл. 6. Постъпване на деца в общинските детски градини се осъществява целогодишно. Преместване на деца от една в друга детска градина може да се осъществява  през цялата учебна година при наличието на свободни места.

Чл. 7. Писмените заявления се подават от единия родител или настойник, с постоянен или настоящ адрес в община Симеоновград, или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, който представя в детската градина следните документи:

 1. заявление по образец (еднотипен формуляр за всички), включващо:

            а) трите имена и ЕГН на заявителя, както и негови: адрес, телефон и електронна поща (ако има) за връзка;

б) трите имена, ЕГН и постоянен адрес на родителите или настойниците, или настоящ адрес, ако постоянният не е в община Симеоновград, както и техни телефони и електронни пощи (ако имат такива) за връзка;

в) трите имена и ЕГН на детето;

г) изрично нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава чрез пълномощник.

 1. копие от акт за раждане на детето, като се представя и оригинал за сверяване верността на копието, след което оригиналът се връща на заявителя;
 2. заверено от заявителя копие на лична карта на родителя или настойника за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес, в случай че постоянният адрес не е на територията на община Симеоновград;
 3. документ, удостоверяващ заетостта на родителите или настойниците, т. е. дали са в трудово правоотношение, служебно правоотношение, самоосигуряващи се, родител или настойник пенсионер по болест – без право на работа, в отпуск по майчинство, студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение, както следва:

а) документ от работодател, че двамата родители или настойници работят по трудов или служебен договор, който да съдържа изходящ номер, мокър печат с подпис и единен идентификационен код на фирмата;

б) актуален документ за регистрация от Бюро по труда – Симеоновград, ако един или двамата родители или настойници са безработни;

в) заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ или чл. 92 от ЗКПО за предходната календарна година, ако родител или настойник е данъчно задължено лице по някой от посочените закони (чл. 3 – 14 от ЗДДФЛ; чл. 2 от ЗКПО);

г) решение на НОИ, ако родител или настойник е пенсионер по болест без право на работа;

д) служебна бележка от работодател или от НОИ, ако родител или настойник е в отпуск по майчинство;

е) уверение от ВУЗ, ако родител или настойник е студент, докторант или специализант.

 1. заверено от заявителя копие на акт за смърт на единия родител, в случай че е починал;
 2. заверено от заявителя копие на акта за назначаване на настойника (ако е назначена такъв);
 3. декларация от родителя или настойника за вида на организация на образование на детето в съответната детска градина;
 4. други, съгласно чл. 9, ако родителят или настойникът иска да ползва предимство при приемането на детето в общинската детска градина.

Чл. 8. Приемът на документи се извършва от директора на детското заведение или от определено със заповед от него лице, което проверява документите, сверява данните и завежда подаденото заявление във входящия регистър с пореден номер.

 

Глава трета

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДИМСТВА ПРИ ЗАПИСВАНЕ

 

Класиране

Чл. 9. В общинските детски градини с предимство се приемат деца при следните условия:

а) деца, чиито родители или настойници са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение – удостоверява се с лична карта или с удостоверение за настоящ адрес, съгласно чл. 7;

б) деца със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

в) деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

г) деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71 % - удостоверява се с решение на ТЕЛК;

д) деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18 г., като децата в ученическа възраст посещават редовна форма на обучение, деца – близнаци и деца – тризнаци – удостоверява се с актове за раждане и служебна бележка от училището за текущата учебна година;

е) деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с акт за смърт на техен родител или родители;

ж) второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение – справката се прави по служебен път;

з) деца на родители – студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ;

и) дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето – удостоверява се с документ от Дирекция “Социално подпомагане“ – гр. Димитровград, ИРМ Симеоновград;

к) деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.

Чл. 10. Предимството по чл. 9 трябва да е налице към датата на записване на детето в детското заведение.

Чл. 11. Деца, които не ползват предимства по чл. 9, се приемат по реда на входящия номер.

 

Глава четвърта

ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ

 

Раздел І

ЗАПИСВАНЕ

Чл. 12. Списъците с приетите деца за ІІІ и ІV групи в общинските детски градини и детски ясли се обявяват на 10 юни на видно място във всяка детска градина.

Чл. 13. От 10 до 20 юни се извършва записване на новоприетите деца в съответната детска градина. Незаписаните в този срок деца автоматично отпадат от приетите и губят входящия номер, с който са участвали в класирането.

Чл. 14. До 30 юни на видно място в общинските детски градини и детски ясли се изнасят списъци с незаетите места, ако има такива.

Чл. 15. При записване и постъпване на детето в детската градина родителите или настойниците представят:

а) здравно – профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

б) еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина/детската ясла;

в) изследвания на кръв и урина на детето, извършени в едномесечен срок преди постъпването му в детска ясла и едноседмичен срок за ЦДГ;

г) изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в детска ясла; настойник не представя документ за такова изследване;

д) данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България; деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта могат да се приемат в детските градини, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 за имунизациите в РБ.

е) медицинска бележка за липсата на контакт на детето със заразно болен, издадена не по-късно от 3 дни преди постъпването му в детска ясла/детска градина.

Чл. 16. При постъпване на дете в детска ясла или детска градина, неговият родител или настойник подписва и подава декларация до директора на детската градина, че е запознат и е съгласен с правилника за вътрешния ред на съответната детска градина.

 

Раздел ІІ

ПРЕМЕСТВАНЕ

Чл. 17. Преместване на дете от една общинска детска градина в друга детска градина може да се осъществи през цялата учебна година при наличие на свободно място и подадено писмено заявление от родителя или настойника.

Чл. 18. Преместването на деца от подготвителна група се извършва с удостоверение за преместване при наличие на свободни места. За извършеното преместване писмено се информира и гл. експерт „Образование” към Общинска администрация на община Симеоновград.

Чл. 19. При напускане на дете от подготвителна група поради постъпването му в първи клас се издава удостоверение за задължително предучилищно образование, съгласно чл. 36 от Наредба № 5 от от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

 

Раздел ІІІ

ОТПИСВАНЕ

Чл. 20. Децата от детските градини се отписват:

а) по желание на родителите или настойниците със заявление до директора, един месец по-рано от датата на отписване;

б) при постъпване в първи клас в училище;

в) посещаващите детски ясли – на 1 септември в годината, когато навършват 3-годишна възраст, или при условията на буква „а“.

 

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

 

Чл. 21. Всеки директор на общинска детска градина изработва правилник за дейността на детската градина или изменя и допълва съществуващия, като съобрази изискванията на настоящата наредба, и веднага го поставя на видно място в сградата на детската градина.

Чл. 22. При намаляване броя на децата през учебната година до 12 в група същата се слива с друга такава, със заповед на директора на детската градина, с цел създаване на рационална организация за използване на финансов и човешки ресурс.

Чл. 23. В рамките на една детска градина директорът определя начина на сливане на градински и яслени групи при необходимост.

Чл. 24. Директорите на общинските детски градини в община Симеоновград организират през летния период дежурни сборни групи при наличието най-малко на 16 деца, реално посещаващи  групата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1. С настоящата наредба се въвеждат изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 2. Настоящата наредба се издава на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.
 • 3. Директорите на общинските детски градини да изпълнят задълженията си по чл. 21 от настоящата наредба до 15 септември 2016 г.

           

 

 

 

 

 

Сподели: