Неделя 24, Септември 2017г.
Публикувана на: 14.09.2016г.

 

 

       

                                                                                                                                                                                   проект

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

СИМЕОНОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от  Милена Георгиева Рангелова – Кмет  на  община  Симеоновград

 

      ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград   

 

          УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

         С Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград  се уреждат отношенията, свързани с определяне размера на местните данъци, при условията и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси.

Причини, налагащи приемането на изменение и допълнение на наредбата: В Държавен вестник брой 32 от 22.04.2016 г. е обнародван Закон за  допълнение на Закона за местните данъци и такси, с което в Глава втора се създава нов Раздел VIII – Данък върху таксиметров превоз на пътници. Данъкът се дължи от лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от директора на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община. Нормите уреждащи данъка върху таксиметров превоз на пътници влизат в сила от 01.01.2017 г.

      Съгласно чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

      В съответствие с § 3, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.

       

          Броят на таксиметровите автомобили, за които има разрешение за осъществяване на таксиметров превоз на пътници в Община Симеоновград е 6. 

Очакваните годишни приходи от този данък при взет минимален размер ще са 1800 лв., а при максимален размер - 6000 лв. След проведена среща в Общинска администрация Симеоновград с представители на таксиметровите превозвачи и предвид утежненото финансово състояние на фирми и население, предлагам данъкът за Община Симеоновград  за 2017 г. да бъде определен в размер на 300 лв., което съответства на долната граница посочена в ЗМДТ.

 

      Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на предлаганото изменение и допълнение не изисква нови финансови или други средства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Предложения проект е изготвен в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Симеоновград да приеме следното

 

 

                                                                                                                         РЕШЕНИЕ

 

      На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА,  във връзка с чл.1, ал.1 и 2, чл.59 от ЗМДТ и §13 от ПЗР към ЗИДЗМДТ, ОбС Симеоновград

 

                                                                                                                             РЕШИ:

Допълва Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград ,   както следва:

 

  • 1. В чл. 2 на Глава първа се създава нова точка 8 със следното съдържание:

 „т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.”

  • 2. Създава се нов Раздел VІІ към Глава втора с членове от 60 до 64:

Раздел VІІ

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60. (1) С данък върху таксиметров превоз на пътници се облагат лицата, за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на извършващите патентна дейност.

(3) Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, както и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на Община Свиленград по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61. (1) Годишният данък върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лева.

(2) Данъкът се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 62. (1) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Декларацията се подава преди получаване на издаденото разрешение от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

(3) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(4) За всички настъпили промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, данъчно задължените лица подават данъчна декларация в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(5) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63. (1) Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на общината, в която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Данъкът по ал. 1 се внася преди получаване на издаденото разрешение от кмета на общината.

Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, размерът на дължимият данък за текущата година се определя съгласно чл. 61ч, ал.1 от ЗМДТ.

 (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част съгласно чл. 61ч, ал.2 от ЗМДТ. Възстановяването се извършва след подаване на писмено искане от данъчно задълженото лице, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  • 3. Създава се нов & 6 от Преходните и заключителни разпоредби със следния текст:

 

  • 6. (1) Разпоредбите на Раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на пътници” влизат в сила от 01 януари 2017 г.

(2) За 2017 г. общинският съвет определя размера на данък върху таксиметров превоз до 30 септември 2016 г.

(3) Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в срок до 31 октомври на предходната година.

          (4) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници в срока по ал.3, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

 

 

 

КМЕТ  НА  ОБЩИНА:…/п/……

                                     /M. Рангелова/

 

 

 

Изготвил докладна: Евгени  Гичев- старши инспектор МДТ

Съгласувал: адв.М.Христозов

Сподели: