Сряда 20, Март 2019г.

Н А Р Е Д Б И

Публикувана на: 12.03.2016г. (обновена на: 08.03.2019 13:34:00)

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Симеоновград

НАРЕДБА за жилищата

НАРЕДБА за  упражняване  правата  върху  общинската част от капитала на търговски дружества

НАРЕДБА за общинската собственост

НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за рекламната дейност на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за символиката на гр.Симеоновград

Наредба №1 за поддържането, осигуряването и опазването на обществения ред, естетичния вид на населените места и общественото имущество на територията на община Симеоновград

НАРЕДБА за предоставяне на концесии

НАРЕДБА за реда и условията  за гледане на животни и птици 

НАРЕДБА за регистрация , отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Симеоновград 

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симеоновград

Н А Р Е Д Б А за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Симеоновград

НАРЕДБА за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Симеоновград

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община СимеоновградНаредба за управление на горските територии на община Симеоновград

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Симеоновград

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Симеоновград-доп. към 28.09.2016г.

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен дълг на Община Симеоновград

Наредба за условията и реда за саставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Симеоновград- приета с Решение №210/13.12.2017г. на Общински съвет Симеоновград

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Симеоновград

Сподели: