Неделя 17, Февруари 2019г.

Тримесечен отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2017г.

Публикувана на: 27.07.2017г. (обновена на: 27.07.2017 13:29:00)

Инфорамиця за изотвяне на отчет за касово изпълнение на бюджета , сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

Справка за новите задължения за разходи пообщинския бюджет и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДЕС

Отчетни данни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДМП

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за чужди средства

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз- РА

Справка определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК

Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините

Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени трансакции по чл.4, ал.1 от ЗОПБ

Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения

Справка към 30.06.2017г. за усвоени по §§10-30 "Текущ ремонт" разходи, финансирани със средства от целевия трансфер по чл.89 от ЗДБРБ за 2017г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства

Разшифровка на трансферни операции и субсидии

Разшифровка на трансферни операции и субсидии

Обяснителна записка

Оборотна ведомост (сборна)

Сподели: