Неделя 17, Февруари 2019г.

Месец септември 2017г. Касов отчет и баланс за 1,2 и 3-то тримесечие

Публикувана на: 01.11.2017г. (обновена на: 21.12.2017 15:30:00)

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета

Баланс на Община Симеоновград към 31.03.2017г.

Баланс на Община Симеоновград към 30.06.2017г.

Баланс на Община Симеоновград към 30.09.2017.

Справка за новите задължения за разходи по общинския бюджет и сметките за средствата от ЕС към 30.09.2017г.

Справка за новите задължения за разходи по общинския бюджет и сметките за средствата от ЕС към 30.09.2017г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДЕС

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-ДМП

Отчетни данни по ЕБК за сметките за чужди средства

Отчетни данни по ЕБК са сметките за средства от ЕС-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средства от ЕС-РА

Справка за определени плащания към бюджетни организации, отчитани по разходни и приходни параграфи на ЕБК

Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините

Справка за използваните терминални устройства ПОС

Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения

Справка към 30.09.2017г. за усвояване по §§ 10.30 "текущ ремонт" разходи, финансирани със средства от целевия трансфер по чл.89 от ЗДБРБ за 2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 30.09.2017г.

Разшифровка на трансферни операции и субсидии

Обяснителна записка за изпълнение бюджета на община Симеоновград към 30.09.2017г.

Сподели: