Неделя 17, Февруари 2019г.

Тримесечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Публикувана на: 05.02.2018г. (обновена на: 05.02.2018 13:34:00)

Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Справка за новите задължения за разходи по Общинския бюджет и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз- ДЕС

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДМП

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз за чужди средства

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз-РА

Справка за определени плащания към бюджетните организации, отчитане по разходни и приходни параграфи на ЕБК

Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините

Справка за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, такса за битови отпадъци, туристически данък и концесии, налични по сметки на общините към 31.12.2017г.

Справка за използваните терминални устройства ПОС /вкл. виртуални ПОС устройства и и звършени трансакции по чл.4, ал.5 от ЗОПБ към 31.12.2017г.

Справка за размера на средствата за представителни разходи за кметовете в общините и за общинските съвети за 2017г.

Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2017г.

Разшифровка на §§31-00- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/ за отчетния период 01.01.2017г.-31.12.2017г.

Справка към 31.12.2017г. за усвоени по §§10-30 "текущ ремонт" разходи, финансирани със средства от целевия трансфер по чл.89 от ЗДБРБ за 2017г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.

Наличности /рекапитулация/ период 01.01.2017 до 31.12.2017г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета на Община Симеоновград към 31.12.2017г.

Справка за преходните остатъци за капиталови разходи зо 2017г.

Сподели: