Вторник 20, Март 2018г.

Дневен център за възрастни хора с увреждания Симеоновград е изграден по Проект”Хората с увреждания –равноправни граждани на Община Симеоновград” по програма ФАР Деинституционализация,фаза 2 ,чрез представяне на услуги в общността за рискови групи.

Ползватели на услугата могат да бъдат лица с над 50% нарушена работоспособност, напуснали  активния живот,имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се  чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ; възрастни хора, запазили активното си  отношение към социалния живот,които имат възможност за културни и социални изяви .

От 01.06.2009г. Дневният център за хора с увреждания функционира като делегирана от държавата  дейност. Размерът на таксите за ползваните социални услуги се определя съгласно Тарифа за таксите за  социални услуги, финансирани от Републиканския бюджет. За ползване на услуги в дневния център  размера на таксата е 30% от дохода на лицата, но не повече от действителните месечни разходи за един  човек – за храна, както и съответната част от общите разходи за електроенергия, вода и хигиенни  материали.

Центърът е с капацитет 30 места . За възрастните хора от Дневния център са осигурени целодневни грижи с осигурена топла и питателна храна , медицински грижи и рехабилитация, трудо и арт терапия, музикотерапия, професионална психологическа грижа или почасови (рехабилитация,лечебен масаж,консултация със лекар –специалист).

Трудотерапия:

функционална трудотерапия:

- готварство

- хигиена – придобиване на различни хигиенни и трудови умения, поддържане на лична хигиена

- битов труд – плетене, шиене, бродиране, гладене, цветарство( общи познания и грижи за цветята- поливане, засаждане, окопаване)

занимателна трудотерапия:

- моделиране с пластилин

- изобразителна дейност

- писане, четене на любими книги.

Музикотерапия:

- слушане на музика за релаксация

- изпълнение на народни песни

- стари шлагери

- български хитови песни

- тракийски и македонски песни

Дейности за повишаване на информираността на възрастните хора:

o прочит на национална и местна преса

o прочит на художествена литература

o подбор и преглед на занимателни и образователни предавания- радио и телевизия

o прожекция на филми

o водене на разговори

   • Социално консултиране на потребителите по действащи нормативни документи, касаещи социалните услуги и подпомагане, рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Осъществяване на социални контакти чрез отбелязване на традиционни и християнски празници.

- Честване на лични празници – рождени дни и именни дни.

- Организиране на екскурзии.

- Провеждане на разходки до близка местност.

Медицинско наблюдение

- Здравни беседи и консултации със специалисти лекари с цел превенция на здравето.

Дейности за осмисляне на свободното време

- тихи игри – шах, дама, не се сърди човече.

Психологическо консултиране

За комфорта на потребителите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал: ръководител на ДЦХФУ, социален работник, трудотерапевт, музикотерапевт, двама социални асистенти, двама рехабилитатори, медицинска сестра, медицински консултант, психолог, хигиенист.

Документи за ползване на услугите се подават в Дирекция „Социално подпомагане”, и в Дневния център за хора с увреждания в Симеоновград.

Необходимите документи са:

1.Молба –декларация от лицето до директора на дирекция” Социално подпомагане” по местоживеене;

2.Копие от документ за самоличност,

3.Копие от Лична амбулаторна карта,при наличие на такава;

4.Копие от решение на ЛКК,ТЕЛК,НЕЛК;

5.Медицинско удостоверение от общопрактикуващия лекар;

6.Декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние;

7.Удостоверение за декларирани данни от Териториална дирекция “Приходи и администриране на местни данъци и такси”.

Адрес :

гр. Симеоновград ул.” Търговска”25

тел: 03781/21-33 ; 0895826880

e-mail:plamena_dobcheva@abv.bg

Сподели: