Събота 17, Ноември 2018г.

Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ

Публикувана на: 28.09.2017г.

 

 Община Симеоновград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен  окончателен подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Нова въздушна електропроводна линия (ВЛ) 400 кV от п/ст „Марица изток”  до п/ст Тец „Марица изток 3”, засягащ землището на       с. Пясъчево,  на територията на община Симеоновград.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинска администрация.

Регистърът със засегнатите собственици за село Пясъчево, може да видите при кмета  на селото или  в стая 22 на общинска администрация   Симеоновград.

 

Сподели: