Понеделник 17, Декември 2018г.

Съобщение

 

 Община Симеоновград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че  са изработени  Подробни устройствени планове – Парцеларни планове, за подобекти „Изместване на (ВЛ) 400 кV „Хеброс” пред п/ст „Марица Изток” до п/ст „Марица Изток 3” и „Изместване на стълб № 1 на ВЛ 400 kV „Розовец” в землището на с. Пясъчево,  община Симеоновград.

 

Публикувана на: 10.01.2018г.

Община Симеоновград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че  са изработени  Подробни устройствени планове – Парцеларни планове, за подобекти „Изместване на (ВЛ) 400 кV „Хеброс” пред п/ст „Марица Изток” до п/ст „Марица Изток 3” и „Изместване на стълб № 1 на ВЛ 400 kV „Розовец” в землището на с. Пясъчево,  община Симеоновград.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинска администрация.

Регистърът  със засегнатите собственици за село Пясъчево,   може да видите при кмета  на селото или  в стая 22 на общинска администрация   Симеоновград.

Сподели: