Сряда 20, Март 2019г.

На вниманието на Нейка Вълкова Бонева

Публикувана на: 18.04.2018г.

До:

Нейка Вълкова Бонева

с. Тянево

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 128 ал. 3 от ЗУТ Ви съобщаваме: Разработен е проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /Плана за регулация/ на                УПИ X – 311, в квартал 25, по действащия ПУП /Подробен устройствен план / на                      с. Тянево, общ. Симеоновград с възложител Стоян Йорданов Точев.

 

Изменението на действащия ПУП е на основание Параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл. 134 ал. 2, чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията.

С проектът се предвижда изменение на действащия план за регулация на           УПИ X – 311, УПИ IХ – 312 и УПИ VII – 315, в квартал 25, с. Тянево, общ. Симеоновград, като регулационната граница между имотите мине по съществуващата кадастрална такава. При урегулирането площите им и лицата на УПИ X – 311 и УПИ IХ – 312 се променят.

Проектът може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград.

Възражение по проекта може да направите в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пред Кмета на Община Симеоновград.

Приложение: копие от проекта за изменение.

 

 

 

 

 

 

Сподели: