Сряда 20, Март 2019г.

 

Община Симеоновград съобщава на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ на следните заинтересовани лица:

  • Господин Вълков Колев – няма данни за него в регистрите за население, като собственик на УПИ I – 141, кв. 13, с. Тянево,че е разработен проект за изменение на Подробен устройствен план - Плана за регулация на УПИ III – 144, в квартал 13, по действащия план на с. Тянево, общ. Симеоновград.......

 

 

 

 

Публикувана на: 14.06.2018г.

 

Община Симеоновград съобщава на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ на следните заинтересовани лица:

  • Господин Вълков Колев – няма данни за него в регистрите за население, като собственик на УПИ I – 141, кв. 13, с. Тянево,че е разработен проект за изменение на Подробен устройствен план - Плана за регулация на УПИ III – 144, в квартал 13, по действащия план на с. Тянево, общ. Симеоновград.

Изменението на действащия ПУП е на основание Параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл. 134 ал. 2, чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията.

С проектът се предвижда изменение на действащия план за регулация на УПИ I – 141, УПИ II – 142, УПИ III – 144 и УПИ V – 145, в квартал 13, по плана на с. Тянево, общ. Симеоновград, като регулационната граница между имотите мине по съществуващата кадастрална такава на УПИ III – 144. При урегулирането площите и лицата им се променят.

Проектът може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград.

Възражение по проекта може да направите в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение, пред Кмета на община Симеоновград.

 

 

 

Сподели: