Петък 23, Август 2019г.

РЕШЕНИЕ 
№ 30-ЕП
Хасково, 29.04.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Симеоновград, област Хасково за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

В РИК Хасково  е постъпило писмо от Кмета на Община Симеоновград,  заведено с вх.№44/24.04.2019 г. във входящия регистър на РИК Хасково. Към писмото са приложени всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК:

- Писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка, заедно със списък на резервни членове;

- Предложения на партиите и коалициите от партии за състав на СИК;

- Документи, съгласно чл.91, ал.4, т.2 и т.3 от ИК, удостоверяващи пълномощията на участниците в консултациите;

- Протокол от проведените консултации и квотно разпределение на местата в СИК;

- Копие от съобщението за датата, часа и мястото на провеждане на консултациите и начина на оповестяване.

Комисията констатира, че в СИК 015 съгласно постигнатото споразумение на партиите и коалициите, участвали на консултациите при Кмета на община Симеоновград, на ПП „Воля“ са определени 2 места, а в СИК 003 е без представител.

Комисията констатира, че консултациите при кмета на община Симеоновград  са приключили с постигнато съгласие между участниците : ПП „ГЕРБ“, КП „БСП за България“, КП „Обединени патриоти“,   ПП „ДПС“ и  ПП „Воля“ относно определяне на поименния състав на СИК на територията на община Симеоновград, включително и на ръководния им състав. Няма представител на партия или коалиция, подписал протокола с особено мнение и в максимална степен са изпълнени, предложенията на ПП и Коалиции за представители в СИК.

На консултациите не са присъствали представители на  Коалиция  „България без цензура “ и Коалиция „Реформаторски блок“.

Участващите представители на партии и коалиции са се споразумели при допълнителни консултации , съгласно Решение № 159/12.04.2019 г. на ЦИК и за попълване на незаетите 4 места общо на КП „Реформаторски блок“ и  Коалиция  „България без цензура “.

С оглед на изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от ИК, във вр. с  чл. 89, ал. 1 от ИК и чл. 91, ал. 11 от ИК, Решение № 150-ЕП/11.04.2019 г. на ЦИК, Решение №  18-ЕП/15.04.2019 г. на РИК 29 район - Хасковски, Районна избирателна комисия 29 район - Хасковски,

РЕШИ:

 

І. Назначава съставът на секционните избирателни комисии на територията на Община Симеоновград, съгласно Приложение 1, което е неразделна част от настоящото решение.

На назначените членове на СИК да се издаде Удостоверение – Приложение №24-ЕП.

ІІ. Утвърждава списък на резервните членове на СИК съгласно Приложение 2, което е неразделна част от настоящото решение.

Гласували  „за“ Решението : Веселина Тенчева, Албена Ченголова,  Цветан Николов, Десислава Балтова, Славея Костадинова, Димитър Велев, Атанас Янчев,  Димитър Цветков,  Лейла Елмаз, и Георги Китов , Венелин Челебиев.

Гласували „ против“ Златко Костов, Ростислава Жекова и Бойчо Бойчев  .

С 11 „за“ и 3 гласа „против“  Решението беше прието.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок 3 /три/ дни от обявяването му.

Председател: Веселина Тенчева Иванова

Секретар: Лейла Айнур Елмаз

Приложение

Сподели: