Вторник 21, Януари 2020г.
Съобщение относно проект на ПУП – Парцеларен план за обект: “Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград, Фаза 4.3 “Тягови подстанции”, ПОДОБЕКТ: ПУП – ПП на ВЛ 110 kV п/ст “Марица изток” – тягова п/ст “Симеоновград” – основно ел. захранване, ВЛ 110 kV п/ст “Марица изток” – тягова п/ст “Симеоновград” – резервно ел. захранване и реконструкция на ВЛ 110 kV “Пясъчево – Малево” попадащи в землищата на с. Пясъчево, с. Калугерово, гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково, с възложител ДП “НКЖИ” – София, публикувано на 18.03.2015г.
Сподели: