Сряда 11, Декември 2019г.

Заповед № 269 за ПУП публикувана на 01.06.2012г.

Заповед №57 за временна организация на движение 

Заповед № 229 за ПУП

Заповед №230 за ПУП 

Заповед №241 за ПУП  

Заповед  №243 за ПУП

Заповед №324/29.06.2012 г. публикувана на 03.07.2012 г. 

Заповед №356/27.07.2012г.относно определяне на изпълнител за маркиране на насаждения и дървета за сеч, публикувана на 27.07.2012г. 

Протокол №1на комисията за оценка и класиране на кандидатите относно маркиране на насаждения и дървета за сеч, публикуван на 27.07.2012г.

Заповед №575/19.11.2012г., публикувана на 19.11.2012г.

Заповед №576/19.11.2012г., публикувана на 19.11.2012г.

Заповед №552/02.11.2012г. за освободените територии от  сметосъбиране и сметоизвозване  

Заповед № 586/26.11.2012г. относно изборните секции на територията на Община Симеоновград за национален референдум на 27.11.2013г. 

Заповед №52/25.01.2013г.

Заповед №162/29.04.2013г. на кмета на община Симеоновград относно маркиране на насаждения и дървета за сеч в обект 1301 

Заповед РД-02-14-382/18.04.2013г.на министъра на министерство на регионалното развитие и благоустройство

 Заповед РД-02-14-397/23.04.2013г.на министъра на министерство на регионалното развитие и благоустройство

Заповед РД 02-14- 448/10.05.2013г. на министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Заповед 269/04.06.2013г. на кмета на Община Симеоновград  за изработване на проект на ПУП 

Заповед 296/13.06.2013г. на кмета на Община Симеоновград  за изработване на проект на ПУП, публикувана на 13.06.2013г.

Заповед №474/03.10.2013г. на кмета на община Симеоновград за определяне на купувач в  в проведен търг с  тайно наддаване за продажба  на дървесина, публикувана на 03.10.2013г.

 Заповед №200/30.09.2013г. на Директора на ОД"Земеделие" гр. Хасково, относно разпределение на землището с. Пясъчево, общ. Симеоновград

Проект за разпределение на землището на с. Пясъчево

Заповед №201/30.09.2013г. на Директора на ОД"Земеделие" гр. Хасково, относно разпределение на землището с. Тянево, общ. Симеоновград

Проект за разпределение на землището на с. Тянево

Заповед №526/25.11.2013г. за ПУП, публикувана на 25.11.2013г.

Заповед№554/05.12.2013г. за  освободените територии от  сметосъбиране и сметоизвозване 

Заповед на Областен управител на Област Хасково, публикувана на 27.03.2014г. 

Заповед №279/22.07.2014г. на кмета на Община Симеоновград за ПУП, публикувана на 23.07.2014г.  

Обявление на Общинска служба "Земеделие" 

Заповед №201/30.09.2014г. на ОД"Земеделие" гр. Хасково, относно разпределение на масивите в землището на гр. Симеоновград за стопанската 2014/2015г. 

Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ

Заповед №202/30.09.2014г. на ОД"Земеделие" гр. Хасково, относно разпределение на масивите в землището на гр. Симеоновград за стопанската 2014/2015г. 

Регистър по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ  

Решение 338/26.09.2014г., публикувано на 17.10.2014г.,  относно изменение на план за регулация  

Заповед №455/07.11.2014г. на кмета на Община Симеоновград, относно териториите, по които няма да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване през 2015г.

Заповед РД-02-15-143/05.11.2014г. на заместник - министъра на регионалното развитие, относно ПУП-ПП за обект „ Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток” (Република България) – п/ст „Неа Санта” (Република Гърция), до българо-гръцката граница с обхват от ОРУ 400 кV на п/ст „Марица изток” до точката на пресичане на българо-гръцката граница и трасе, преминаващо през землищата на: с. Пясъчево, с. Калугерово, гр. Симеоновград и с. Константиново, общ. Симеоновград, обл. Хасково

Заповед №489/08.12.2014г. на кмета на Община Симеоновград, относно ползване на питейна вода

Заповед №57/24.02.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно изработване  на проект на ПУП, публикувана на 24.02.2015г.

Заповед №78/24.03.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно изработване  на проект на ПУП, публикувана на 24.03.2015г.

Заповед №79/24.02.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно изработване  на проект на ПУП, публикувана на 24.03.2015г.

Заповед №193/22.05.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно изработване на проект на ПУП, публикувана на 22.05.2015г. 

Заповед №224/09.06.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно одобряване на ПУП, публикувана на 11.06.2015г. 

Заповед №225/09.06.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно изменение на действащия план за регулация на УПИ VI-166 и ПИ 165 в кв. 4 по плана за регулация на гр. Симеоновград, публикувана на 11.06.2015г. 

Заповед №251/29.06.2015г. на кмета на Община Симеоновград, относно определяне на изпълнител за извършване на дейността по чл.10, ал.1, т.18 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- държавна и общинска собственост, публикувана на 29.06.2015г.

Заповед №292/29.07.2015г. на кмета на Община Симеоновград за изработване на проект за ПУП, публикувана на 29.07.2015г. 

Сподели: