Събота 06, Юни 2020г.

Община Симеоновград на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ /Закон за устройство на територията/ обявява на следните заинтересовани лица:

  • Руси Тенев Костадинов – няма данни за него в регистрите за население;
  • Тонка Костадинова – няма данни за нея в регистрите за население...
Публикувана на: 08.10.2018г.
  • Руси Тенев Костадинов – няма данни за него в регистрите за население;
  • Тонка Костадинова – няма данни за нея в регистрите за население,

Заповед № 505 от 28.09.2018 г. на Кмета на община Симеоновград, с която се одобрява изменение на действащия ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /план за регулация/ на УПИ I – 475 и УПИ II – 474, в квартал 36, по плана на гр. Симеоновград, като регулационната линия между имотите се измести по съществуващата кадастрална граница, съгласно проекта.

При урегулирането на имотите площите им се променят.

 

Заповедта и проекта може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Заповедта подлежи на обжалване, съгласно чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ чрез община Симеоновград пред административен съд в 14-дневен срок от публикуването и.                                                                                             

Сподели: