Събота 14, Декември 2019г.

 ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016г.

 

Публикувана на: 13.03.2017г. (обновена на: 02.11.2017 13:26:00)

Баланс на Община Симеоновград към 31.12.2016г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016г.

Декларация по т.78 от Закона за ДДС №9/23.12.2016г.

Декларация- Приложение №1

Справка за дяловите участия и съучастия на Община Симеоновград в търговски дружества и отражението им в Годишния финансов отчет за 2016г.

Обяснителна записка към Годишния финансов отчет на Община Симеоновград за 2016г.

Писмо Министерство на финансите 2016г.

Писмо Сметната палата 2016г.

Пояснителни сведения за оповестяване на счетоводната политика на Община Симеоновград

Пояснителни сведения за оповестяване на свързани лица

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ 31.12.2016г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на Бюджета

Справка за новите задължения за разходи по общинския бюджет и сметките за средствата от Европейския съюз

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДЕС

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-ДМП

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-КСФ

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз-РА

Отчет за натуралните показатели по бюджета на общините

Справка за неусвоените средства от обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности, такса за битови отпадъци, туристически данък и концесии, налични по сметки на общината към 31.12.2016г.

Справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени транзакции по чл.4, ал.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой към 31.12.2016г.

Справка за отчитане на разплатените просрочени задължения към 31.12.2016г.

Разшифровка на §§31-00- трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ

Отчет за касово изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2016г.

Отчет за салдата на сметките, включени в системата на единната сметка, салдата на другите сметки в БНБ и банките и в брой

Обяснителна записка за изпълнение бюджета на община Симеоновград към 31.12.2016г.

Одитно становище без резерви на ГФО на община Симеоновград за 2016г.

Сподели: