Петък 10, Юли 2020г.

Община Симеоновград съобщава на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ на следните заинтересовани лица:

  • Руси Тенев Костадинов – няма данни за него в регистрите за население;
  • Тонка Костадинова - няма данни за нея в регистрите за население........................................

 

 

Публикувана на: 17.08.2018г.

Община Симеоновград съобщава на основание чл.128 ал.3 от ЗУТ на следните заинтересовани лица:

  • Руси Тенев Костадинов – няма данни за него в регистрите за население;
  • Тонка Костадинова - няма данни за нея в регистрите за население.

Изменението на действащия ПУП е на основание Параграф 8 от ПР на ЗУТ, чл. 134 ал. 2, чл. 135 ал. 3 от Закона за устройство на територията.

С проекта се предвижда изменение на ПУП - плана за регулация на УПИ ІІ – 474 и УПИ I – 475, в квартал 36, гр. Симеоновград, като регулационната линия между имотите се измести по съществуващата кадастрална граница, съгласно проекта.

При урегулирането площите им се променят.

Проектът може да разгледате в стая 22 на община Симеоновград всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа.

Съгласно чл. 128 ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, пред Кмета на Община Симеоновград.

 

Сподели: