Неделя 26, Януари 2020г.

Заседание на ОбС на 19.12.2014г. със следния Дневен ред

Докладна записка относноОпределянето на таксата за битови отпадъци на територията на Община Симеоновград  за 2015 година

Докладна записка относно: Изразяване на предварително съгласие за правото на преминаване  на трасе за обект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Димитровград - Свиленград”, фаза 4.1: Димитровград Харманли, Част: Реконструкция на съществуващи ВЛ 20 кV  през имоти общинска собственост

Докладна записка относноОдобряване на ПУП – Парцеларен план със специализирана план – схема за разполагане на подземни ел. проводи – линеен обект за обект „Външно електрозахранване на „Къща за гости”” в ПИ 078034 в землището на с. Троян с ЕКАТТЕ 73208, общ. Симеоновград, местност „Дебелата кория”

Докладна записка относно: Приемане обема на ползване на дървесина от горски територии, собственост на община Симеоновград за 2015г. на основание  одобрено План-извлечение от РДГ Кърджали

Докладна записка относноИзготвяне на проект за изграждане на „Дом за самотни и възрастни хора” в гр.Симеоновград

Докладна записка относноПредпроектно проучване за геотермално отопление на бюджетни сгради, фирми и  граждани  в Община Симеоновград

Докладна записка относноОпределянето на таксата за битови отпадъци на територията на Община Симеоновград  за 2015 година

Сподели: