Понеделник 21, Май 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 19.04.2017г.

Покана относно избор на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Детското участие е един от основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето. Според него, младите хора не са просто обекти, а фактори в собственото си развитие и закрила.

            Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права на детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения, въвеждането на безопасни и достъпни механизми за подаване на сигнали при нарушения на техните права и за търсене на помощ при насилие или злоупотреба, са ключови фактори за осигуряване на ефективна закрила. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

            Законодателните норми по отношение на детското участие в Република България са създадени въз основа на Конвенцията на ООН за правата на детето и обхващат всички сфери на обществения живот.

            Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.Целта му е да насърчава детското участие в процесите та изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и направителствени организации на национално и регионално ниво.

            Съветът на децата разработва и процедура за избор на свои членове. Прилагането и е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

            Чрез своето участие в реализирането на процедурата Вие ще дадете увереност на младите хора, че тяхното мнение е важно и че те винаги ще бъдат чути и вземани предвид от всички ангажирани с гарантирането на правата на децата и провеждането на политиките в социалната сфера на всички равнища.

            Един от основните принципи на Държавната агенция за закрила на детето за 2017г. е да утвърди българския модел за детското участие в национален международен план. ДАЗД ще продължи чрез своята работа да подкрепя и насърчава членовете на детския консултативен орган да изказват своето мнение по всички въпроси, които ги касаят, тъй като е от особена важност мнението на децата да бъде вземано под внимание в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документи на ООН и Съвета на Европа.

 

            Приложение: Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Сподели: