Петък 10, Юли 2020г.
Текущи новини
Публикувана на: 29.10.2019г.

 

 

Между Община Симеоновград и Държавен фонд „Земеделие” бе сключен Договор №26/07/2/0/00136/ 23.11.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка- 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за одобрен проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград”:

Стойност на проекта:           1 791 348,10лв

Европейско финансиране:   1 522 645,89лв.

Национално финансиране:     268 702,21лв.

Изпълнение на строително – монтажни работи – 1 656 017.50 лв. без ДДС

Непредвидени разходи – 5 % - 82 800.87 лв. без ДДС

Предметът на поръчката обхващаше строително – монтажни работи, свързани с реконструкция на улична мрежа и тротоари в гр. Симеоновград и постигнатите резултати са, както следва:

  • улица”Иван Арнаудов” има директна връзка с път III – 554. Разглежданият участък е с дължина 432м., квадратура на улична настилка 2 940 м2 и прилежаща тротоарна настилка 1 273 м2.
  • улица” Барон Хирш” има директна връзка с път III – 554. Участъкът е с дължина 528 м., квадратура на улична настилка 4 113,09 м2 и прилежаща тротоарна настилка 1 597 м2.
  • улица” Родопи” има директна връзка с път IV – който излиза на път III – 554. Разглежданият участък е с дължина 627м., квадратура на улична настилка 4 212 м2   и прилежаща тротоарна настилка 2 075 м2.
  • улица” Васил Левски” има директна връзка с път III – 503. Разглежданият участък е с дължина 992м., квадратура на улична настилка 7 391,29 м2   и прилежаща тротоарна настилка 4 281,50 м2.
Сподели: