Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 03.08.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0010
Описание на поръчката: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт на улици, площади и междублокови пространства в град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково“
Вид на процедурата: публично състезание