Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 17.10.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0013
Описание на поръчката: Инженеринг за обект: „Реконструкция на второстепенна улица и благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I, кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград“
Вид на процедурата: публично състезание