Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 06.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0002
Описание на поръчката: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАСИВНА СГРАДА – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ В ОФИС СГРАДА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Вид на процедурата: Публично състезание