Понеделник 13, Юли 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.03.2020г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2020-0004
Описание на поръчката: “Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“: Обособена позиция №1. „Основен ремонт на двуетажна масивна сграда и благоустрояване на УПИ XII-1108, кв.42, Симеоновград; Обособена позиция №2. „Основен ремонт на покрив кметство с.Дряново“.
Вид на процедурата: Публично състезание