Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 01.10.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Открит конкурс за възлагане на дейностите добив на дървесина и товарене, транспортиране и разтоварване до краен потребител Обект 1502
Вид на процедурата: Открит конкурс