Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 18.06.2015г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: “Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти – многофамилни жилищни сгради”
Вид на процедурата: Публична покана