Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 06.01.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2015-0008
Описание на поръчката: „Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти– многофамилни жилищни сгради находящи се на ул.“Стефан Караджа“4, вх.А, вх.Б и вх.В и ул.“Цар Освободител“ 9-13 А и Б – I и 9-13 В- II в гр. Симеоновград"
Вид на процедурата: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА