Неделя 07, Юни 2020г.
Съобщения за раздел Архив-"Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.02.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци град Симеоновград, община Симеоновград”
Вид на процедурата: