Вторник 14, Юли 2020г.
Дата на публикуване: 01.02.2016 г.
Кратък текст на съобщението:

Документи


Пълен текст на съобщението:

1.Публична покана за доставка на хранителни стоки  за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград

2.Техническа спецификация

3.Списък на документите, съдържащи  се в офертата /Образец №1/ 

4.Представяне на участник /Образец №2/

5.Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществените поръчки /Образец №3/

6.Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП /Образец №4/ 

7.Декларация /Образец №5/ 

8.Техническо предложение /Образец №6/

9.Декларация за транспортни средства /Образец №7/

10.Ценово предложение /Образец №8/

11.Проект на договор за обществена поръчка 

12.Списък на обектите 

13.Методика за оценяване на предложенията 

14.Протокол №1

15.Договор-публикуван на 23.12.2015г.