Вторник 10, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 18.02.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0001
Описание на поръчката: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ”
Вид на процедурата: публично състезание