Вторник 10, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 08.04.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: „Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград“
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява №1