Вторник 10, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 20.06.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2019-0004
Описание на поръчката: Доставка на гориво за отопление и горива за автопарка за нуждите на Община Симеоновград за период от три години
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявяване