Сряда 11, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 15.07.2019г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Доставка и монтаж на оборудване за Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград по проект „Модернизиране и обзавеждане на Домашен социален патронаж в общ.Симеоновград”.
Вид на процедурата: Събиране на не по-малко от три оферти