Вторник 10, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Процедура на договаряне без обявление, открита с Решение №495 от 10.12.2015г.
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление