Вторник 10, Декември 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 000638-2016-0001
Описание на поръчката: ”Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект- Допълнителни СМР към основен ремонт на стоманен мост над р. Марица в гр. Симеоновград”
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без обявление