Понеделник 22, Юли 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 21.07.2016г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2016-0017
Описание на поръчката: "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Основен ремонт на сградата на „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания"
Вид на процедурата: Процедура на договаряне без предварително обявление