Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 01.11.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2017-0003
Описание на поръчката: "Избор на изпълнение за извършване на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект ритуален дом в село Тянево"
Вид на процедурата: публично състезание