Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 07.11.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява 3 с предмет: „Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“
Вид на процедурата: Обява 3