Неделя 17, Февруари 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 27.11.2017г.
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Описание на поръчката: Обява 4 с предмет: ”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2018 г.”
Вид на процедурата: Обява 4