Четвъртък 21, Март 2019г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 27.03.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 00638-2018-0005
Описание на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград”
Вид на процедурата: публично състезание