Четвъртък 22, Февруари 2018г.
Текущи новини
Публикувана на: 13.12.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№С-6891/11.12.2017г. относно преустройство на съществуваща сграда от допълващо застрояване в дестилерия в УПИ-34, кв.6 по плана на с.Навъсен, общ.Симеоновград

Прочети новината
Публикувана на: 08.12.2017г.

Съобщение относно  възможността на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване за 2018г.-публикувано на 08 декември 2017г. 

Прочети новината
Публикувана на: 07.12.2017г.

Решение № ХА-7ЕО/2017 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програмата за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници за периода 2016-2020г.

Прочети новината
Публикувана на: 15.11.2017г.

Съобщение

Прочети новината
Публикувана на: 06.11.2017г.

Уведомление до заинтересованите лица по чл.26, ал.2 от  ЗНА относно изменение и допълнение в Наредбата за общинската собственост на Община Симеоновград

Прочети новината