Събота 06, Юни 2020г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
28.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0012
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по 5 обособени позиции:
Свързана преписка
28.07.2016г.
26.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0011
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения”
Свързана преписка
26.07.2016г.
21.07.2016г. Вид на процедурата:
Процедура на договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0017
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР във връзка с обект: „Основен ремонт на сградата на „ Дневен център за възрастни хора с физически увреждания"
Свързана преписка
21.07.2016г.
20.07.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0014
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
“Извършване на оценка на състоянието на подземните водни тела в района на гр. Симеоновград и с.Преславец и селата Брягово, Александрово, Нова Надежда, Константиново и Поляново за осигуряване на водни количества за питейно-битово водоснабдяване на тези населени места“
Свързана преписка
20.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ОБЯВА №2 за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката:"Почистване на нерегламентирани сметища в община Симеоновград"
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител 9-13“.
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0005
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“№ 9-13, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
19.07.2016г.
19.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0013
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения- за пет проектни предложения”
Свързана преписка
19.07.2016г.