Неделя 07, Юни 2020г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
08.04.2019г. Вид на процедурата:
Събиране на оферти с обява №1
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград“
Свързана преписка
08.04.2019г.
22.02.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
0038-2019-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на кметство в с. Свирково и благоустрояване на площада “ Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на междублокови пространства и изграждане на детски площадки “
Свързана преписка
22.02.2019г.
18.02.2019г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2019-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ”
Свързана преписка
18.02.2019г.
03.12.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0015
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.”ЙОРДАН ЙОВКОВ’’ ОТ О.Т. 146 ДО О.Т.147ГР.СИМЕОНОВГРАД”
Свързана преписка
03.12.2018г.
21.11.2018г. Вид на процедурата:
Обява №14
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
”Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2019 г.”
Свързана преписка
21.11.2018г.
31.10.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0014
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В ГР. СИМЕОНОВГРАД И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД“
Свързана преписка
31.10.2018г.
17.10.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0013
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Инженеринг за обект: „Реконструкция на второстепенна улица и благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I, кв. 47 по плана за регулация на гр. Симеоновград“
Свързана преписка
17.10.2018г.
25.09.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0012
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД И НА РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГРАД СИМЕОНОВГРАД ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018 – 2019 г."
Свързана преписка
25.09.2018г.