Четвъртък 22, Август 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации относно закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за основна сграда на НУ"Отец Паисий"
Свързана преписка
21.09.2016г.
21.09.2016г. Вид на процедурата:
Пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Пазарни консултации
Свързана преписка
21.09.2016г.
19.09.2016г. Вид на процедурата:
.
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява №3 от 19.09.2016 г. с предмет: Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на община Симеоновград и на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград за зимен сезон 2016/2017 г.
Свързана преписка
19.09.2016г.
16.08.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0005
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Цар Освободител“№ 9-13, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”
Свързана преписка
16.08.2016г.
01.08.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0018
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
"Основен ремонт сграда кметство с.Калугерово и основен ремонт сграда кметство с.Тянево
Свързана преписка
01.08.2016г.
29.07.2016г. Вид на процедурата:

Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ОБЯВА № 1 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП, с предмет на поръчката:"Основен ремонт на "Дневен център за възрастни хора с физически увреждания"
Свързана преписка
29.07.2016г.
28.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0012
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и осъществяване на авторски надзор по 5 обособени позиции:
Свързана преписка
28.07.2016г.
26.07.2016г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0011
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения”
Свързана преписка
26.07.2016г.