Вторник 10, Декември 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
22.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява №7 с предмет: "Преустройство на младежки дом за нуждите на кметство и читалище в УПИ VI, кв.19, с.Навъсен
Свързана преписка
22.06.2018г.
18.06.2018г. Вид на процедурата:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява №6 с предмет: "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Свързана преписка
18.06.2018г.
17.05.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0009
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Свързана преписка
17.05.2018г.
09.05.2018г. Вид на процедурата:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява No 5 с предмет: " Основен ремонт на покрив на общинска сграда в УПИ I кв.25 в гр. Симеоновград"
Свързана преписка
09.05.2018г.
09.05.2018г. Вид на процедурата:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Уникален номер в Регистъра на ОП:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява No 4 с предмет: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"
Свързана преписка
09.05.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0008
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 по 2 обособени позиции, както следва: 1.1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура“; 1.2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро“
Свързана преписка
11.04.2018г.