Вторник 21, Август 2018г.
Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
20.07.2017г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0002
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
"Зимно поддържане и снегопочистване на улична и пътна мрежа на територията на Община Симеоновград и на републиканска пътна мрежа в границите на град Симеоновград за зимен сезон 2017 – 2018 г."
Свързана преписка
20.07.2017г.
03.05.2017г. Вид на процедурата:
обява
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява № 1 "Почистване на нерегламентирани сметища на територията на община Симеоновград"
Свързана преписка
03.05.2017г.
29.03.2017г. Вид на процедурата:
договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2017-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на 350 000 литра гориво за отопление/газьол за отоплителен сезон 2017/2020 г. за учебни и детски заведения в община Симеоновград, на 50 000 литра бензин А95Н и 25 000 литра дизелово гориво за МПС на община Симеоновград за период от 2017-2020 г.
Свързана преписка
29.03.2017г.
01.12.2016г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0021
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Симеоновград
Свързана преписка
01.12.2016г.
21.11.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:
-
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №6/21.11.2016г. с предмет "Доставка на хранителни стоки за детски заведения, домашен социален патронаж и дневен център за възрастни хора с увреждания в община Симеоновград за 2017г."
Свързана преписка
21.11.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №5/21.10.2016г. с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на Проектиране и строителство за реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на адрес гр. Симеоновград, пл. „Свобода“№ 3“
Свързана преписка
21.10.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
-
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Обява №4 от 21.10.2016г. с предмет:„Избор на изпълнител за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализация на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обект на пл. „Свобода“№ 3“
Свързана преписка
21.10.2016г.
21.10.2016г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2016-0020
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
„Ремонт на офис по проект „Заедно за независим живот” по договор BG05М9ОP001-2.002-0286 "
Свързана преписка
21.10.2016г.