Четвъртък 22, Август 2019г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0008
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на СМР, включително вертикална планировка и необходимо присъщите доставки, за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0007
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Извършване на строителен надзор за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград”
Свързана преписка
11.04.2018г.
11.04.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0006
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Реконструкция и модернизация на детска градина „Зорница“ – гр. Симеоновград“, в изпълнение на проект на община Симеоновград, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020 по 2 обособени позиции, както следва: 1.1. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Архитектура“; 1.2. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по част Електро“
Свързана преписка
11.04.2018г.
29.03.2018г. Вид на процедурата:
Открита процедура
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0004
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД”
Свързана преписка
29.03.2018г.
27.03.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0005
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в населените места на Община Симеоновград”
Свързана преписка
27.03.2018г.
26.03.2018г. Вид на процедурата:
публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0003
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ “ ГР. СИМЕОНОВГРАД
Свързана преписка
26.03.2018г.
23.03.2018г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
00638-2018-0002
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
“Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект ул. Сан Стефано и подобекти: № 1 "Реконструкция и рехабилитация на уличен водопровод с начало т. на 28 м източно от о.т.475 през о.т.488, 505, 523, 530, 537, 546, 574 и 610 до о.т. 611 - ул.Сан Стефано в гр.Симеоновград“ и № 2 „Реконструкция и рехабилитация на ул."Сан Стефано", гр.Симеоновград"; Обособена позиция №2„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Преустройство на част от приземен етаж от общинска сграда за нуждите на "Домашен социален патронаж"; Обособена позиция №3 „Избор на консултант за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи за обект: "Реконструкция и възстановяване на В И К мрежи".
Свързана преписка
23.03.2018г.
19.03.2018г. Вид на процедурата:
Обява №3
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Обява №3 с предмет: „Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – т. 5 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, и изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност, за следните сгради собственост на Община Симеоновград: Сграда на общинска администрация - Община Симеоновград с адрес: гр. Симеоновград, пл.„Шейновски” №3 и Сграда на Средно училище „Свети Климент Охридски”, гр. Симеоновград.”
Свързана преписка
19.03.2018г.